Публичная оферта

Договір надання послуг із вивчення іноземної мови
(договір приєднання)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕК СКУЛ», в особі Директора Рогози Наталії Олександрівни, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.

1.2. Студентом за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в онлайн-заявці.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з моменту заповнення та надсилання Замовником онлайн-заявки на надання послуг (Заявки Замовника).

2.2. Одночасно з надсиланням Заявки Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних, що містяться в Заявці, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація програми (назва номенклатури, семестр, кількість годин), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі.

3.2. Тривалість програми та інших послуг:

 • 3.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи.
 • 3.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного основного заняття складає 90 хвилин. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.

3.3. Додаткові безкоштовні послуги:

 • 3.3.1. Студенти віком від 9 років та рівнем англійської мови не нижче Intermediate можуть відвідувати розмовні клуби з носієм мови щосуботи протягом навчального року (вересень — травень) безкоштовно. Графік та тематика занять розміщена у відповідному розділі на сайті DEC school.

3.4. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми*.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

 • 4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування поінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською Студента та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.
 • 4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.
 • 4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).
 • 4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 10 студентів.

4.2. Виконавець має право:

 • 4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:
  • — у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
  • — у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.
 • 4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
 • 4.2.3. У будь-який момент відмовити Студенту в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
 • 4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
 • 4.2.5. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

4.3. Замовник зобов’язується:

 • 4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
 • 4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Студентом Правил поведінки під час перебування в школі.

4.4. Замовник має право:

 • 4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.
 • 4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
 • 4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
 • 4.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.
 • 4.4.5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.

5.4. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, що від початку навчання Студентом минуло не більше 7 календарних днів, та Замовник виклав причини відмови від курсу письмово. В усіх інших випадках оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

5.5. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5.6. У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов’язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.5–5.6 Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

9.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

9.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ДЕК СКУЛ»

Юридична адреса: 01014, Київ, вул. Підвисоцького, 16
р/р 2600600100958 в ВАТ КБ «Глобус»
МФО 380526
ЄДРПОУ 36087348

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.

* за умови повної сплати семестрового або річного навчання

Хотите узнать больше?

Познакомьтесь с учителями

У нас преподают как носители языка, так и учителя из Украины, которые ведут уроки грамматики и занятия у новичков.

Получите консультацию

На нашли ответа на свой вопрос? Задайте его нашим администраторам по единому для всех школ телефону (044) 390-76-24.

Почитайте отзывы учеников

Конструктивная критика для нас важнее всякой похвалы. Узнайте, что думают о DEC school наши студенты, а также оставьте свой отзыв!

Оплата онлайн

Заказать обратный звонок

-->