Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕК СКУЛ», в особі Директора Тарченка Наталії, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Студентові послуги спрямовані на підвищення його рівня володіння англійською мовою та/або надання тимчасових послуг з організації догляду за дитиною (надання неосвітніх послуг), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в запиті.

1.3. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Студентом рівня володіння іноземною мовою та/або надання тимчасових послуг з організації догляду за дитиною (надання неосвітніх послуг).

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.  Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення  Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.

2.3. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:

прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
обрана програма навчання;
порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова);
відвідування розмовного клубу (кількість годин);

2.5. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надсилає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення іноземної мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

2.6.  На Замовника послуг за цим Договором поширюються Спеціальні пропозиції Виконавця, з умовами якої Замовник може ознайомитись безпосередньо в офісі Виконавця, засобами телефонного зв’язку чи електронної пошти, що розміщені на офіційному сайті Виконавця. 

2.7. Послуги за цим Договором вважаються наданими, якщо протягом 14 календарних днів з моменту отримання послуг (закінчення курсу або занять), Замовник не надіслав Виконавцю жодних скарг та заперечень стосовно отриманих послуг

Спеціальні пропозиції Виконавця не застосовується у разі вибору Замовником часткового способу оплати послуг.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Специфікація послуги (назва продукту, семестр, кількість годин, місце проведення занять,) визначається в рахунку-фактурі.

3.1.1 Послуги надаються у приміщеннях Виконавця (надалі – «школа»), або в онлайн / віртуальному форматі, що залежить від обраного навчального курсу та визначається в рахунку-фактурі.

3.2. Тривалість продукту та інших послуг:

Групові заняття

3.2.1. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.

3.2.2. Для групових програм початком семестру є перше заняття відповідно до розкладу групи.  

3.2.3.  У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

3.2.4 Пропущені заняття не відпрацьовуються.

Індивідуальні заняття

3.2.5. При обранні програми індивідуального навчання Студент має узгодити індивідуальний графік занять   враховуючи наступні строки надання послуги:

- 10 годин індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше трьох місяців від дати сплати послуги;

- 20 годин індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше шести календарних місяців від дати сплати послуги.

- 30 годин і більше індивідуальних занять – мають бути використані протягом не більше дев’яти календарних місяців від дати сплати послуги

Невикористані години не переносяться, згорають автоматично та не повертаються в грошовому еквіваленті по закінченню вказаного строку надання послуги. 

3.2.6. Студенти, які пропустили своє індивідуальне заняття з поважних причин, можуть узгодити зміну часу проведення пропущеного заняття (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

3.2.7. Надання оплачених Замовником послуг  здійснюється тільки в межах, встановлених строками програми. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською Студента та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.

4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).

4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 10 студентів, діти віком до 6 років не більш 7 студентів.

4.1.5 Виконавець у своїй роботі може використовувати рекомендації розроблені Міністерством Охорони Здоров’я та Міністерства Освіти і Науки Украйни, з правил поведінки закладів при наданні послуг під час карантину та після карантинного періоду

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

4.2.2. . Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.

4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.4. Відмовити Студенту в наданні послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. Про це Виконавець зобов’язується завчасно повідомити Замовника.

4.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.

4.2.6. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.

4.2.5 У разі, якщо в подальшому зростання захворюваності на Covid-19 потребуватиме введення карантинних заходів - закриття приміщень Виконавця (надалі – «школа») - за вимогою уряду, Виконавець залишає за собою право переведення всіх послуг у онлайн / віртуальну форму до зняття таких карантинних заходів. Всі послуги, надані протягом періоду вищезгаданого закриття, вважатимуться наданими належним чином

4.2.6 У разі введення державною або місцевою владою карантинних обмежень, що передбачатимуть заборону надання Послуг Виконавцем у його приміщеннях і які будуть тривати більше ніж 30 діб, Виконавець залишає за собою право переведення всіх послуг у онлайн / віртуальну форму до зняття таких карантинних обмежень та зобов’язується перерахувати вартість придбаного курсу за вартістю онлайн / віртуального курсу, на час проведення  послуг у онлайн / віртуальному форматі на інші послуги школи на вибір замовника. Всі послуги, надані протягом періоду карантинних обмежень, вважатимуться наданими належним чином.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.

4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Студентом Правил поведінки під час перебування в школі.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення англійської мови відповідно до положень цього Договору.

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.4. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.

4.4.5 Замовник має право обрати варіанти зручний для нього варіант сплати послуг згідно запропонованих варіантів (графік оплати, готівковий та безготівковий розрахунок)

4.5.2 У разі діагностованого COVID  в одного або більше студентів в групі, Замовник проінформований та дає згоду на проведення Виконавцем навчання в  групі в  формі онлайн / віртуального навчання, строком до 14 днів, відповідно до рекомендацій МОЗ

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника та встановлюється в національній валюті України.

5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця Замовником протягом 7 календарних днів з моменту отримання рахунку.

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, встановленими Виконавцем.

5.4. Замовник може обрати частковий спосіб оплати. В такому випадку Сторони встановлюють відповідний графік оплати послуг. Виконавець має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку прострочення Замовником строку внесення платежу згідно встановленого графіку.

5.5. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студентом минуло не більше 7 календарних днів, та Замовник виклав причини відмови від курсу письмово.

5.6. Політика повернення коштів за навчання:

5.6.1. У разі якщо Замовник не може продовжувати навчання з непередбачуваних обставин (в тому числі, але не виключно виїзд до іншої країни на період більш ніж 2 тижні; вагомі медичні підстави, які потребують довготривалого лікування) Виконавець може прийняти рішення про повернення сплачених коштів.  

5.6.2. Рішення про повернення коштів приймається Виконавцем на підставі відповідної письмової заяви Замовник, до якої додаються документи, підтверджуючі обставини, які перешкоджають подальшому навчанню.  

5.6.3. Кошти Замовникові згідно документу «Умови по договору».

5.6.4. Кошти повертаються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

8.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

8.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

8.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.

8.5. Протягом строку надання послуг Студенту Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Студентів, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ДЕК СКУЛ»

юридична адреса: 01014, Київ, вул. Підвисоцького, 16

р/р 2600600100958 в ВАТ КБ «Глобус», МФО 380526

ЄДРПОУ 36087348

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.

* за умови повної сплати семестрового або річного навчання

Хочете дізнатись більше?

Ознакомьтесь с правилами

У DEC school есть свод правил обучения, которые нужно соблюдать. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними внимательно.

Выберите школу

У нас шесть современно оснащенных школ — на Оболонских Липках, Осокорках, Печерске, Лукьяновке, Лыбедской и в Голосеево.

Получите консультацию

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его нашим администраторам по единому для всех школ телефону +38 067 118 35 07

Оплата онлайн

Оплата через Globus

Оплата через Fondy

Важливо правильно вказати організацію згідно з виставленим рахунком!

Оплата через Fondy